CWG-Purmerend

Op initiatief van het Gilde – Purmerend wordt er eind 1998 een ‘computerpraatgroep’  opgericht.

 • In oktober 1998 wordt er gestart met 3 groepen. - één groep voor starters en gevorderden - één groep multimedia en - één groep internet.
 • De verschillende groepen kwamen bijeen op het kantoor van het Gilde, Wilhelminalaan 1 in De bijeenkomsten per afzonderlijke groep waren geen succes.
 • Jaargang 1999
 • Op 18 februari 1999 is op een gezamenlijke bijeenkomst de praatgroep in tweeën gesplitst.
 • De eerste groep komt bijeen op de tweede donderdag van de maand. De tweede internetgroep op de derde donderdag van de maand.
 • Op 8 april 1999 is de opkomst in de eerste groep 4 personen. Besloten wordt om aan te sluiten bij groep twee.
 • Op 20 mei 1999 is voor de eerste keer één praatgroep bijeen.
 • In het najaar 1999 wordt de naam van de praatgroep omgezet in Computerwerkgroep. De doelstellingen worden geformuleerd en vastgelegd. De CWG heeft 12 leden. De werkgroep komt nu tweemaal per maand bijeen en we verhuizen van het Gilde kantoor naar het NIVON-lokaal op hetzelfde adres.
 • Op 3 december 1999 gaan we naar de bibliotheek in Purmerend. We krijgen een voordracht over het gebruik van ‘internet’ en gaan praktisch ‘surfen in de bieb’.
 • Jaargang 2000
 • Op 13 januari 2000 mogen we gebruik maken van het computerlokaal van de scholengemeenschap Molenkoog. We krijgen instructie over het maken van je eigen site op basis van html.
 • Jaargang 2001
 • Op 22 maart 2001 wordt op onze aanvraag aan het Juliana Welzijn Fonds een bedrag van ƒ— toegekend. We kopen hiervoor 2 voor die tijd geavanceerde computers compleet met randapparatuur.
 • Jaargang 2002
 • In februari  2002 zijn er regelmatige contacten met WebRegio in Z.O. Beemster. We krijgen ter plaatse en later op onze locatie instructie over de mogelijkheden van een eigen webpagina. In maart 2002 maken we onze eigen pagina te weten.
 • In november 2002 krijgen we op onze aanvraag 5 afgeschreven computers van Bull Nederland in Amsterdam Z.O. We gebruiken deze computers om onze kennis in hardware te vergroten.
 • Op 6 november 2002 krijgen we een presentatie over de toepassing van Powerpoint door een specialist van de Computer Vereniging Waterland.
 • Jaargang 2003
 • In februari 2003 doen we een aanvraag bij het VSB Fonds voor de aanschaf van een beamer. In mei 2003 krijgen we een bedrag toegekend van € 3400.- en kopen daarvan een beamer plus randapparatuur bij Ducab in Amstelveen. Het presenteren in de werkgroep op de doe- en praat bijeenkomsten wordt bij gebruik van de beamer een stuk verbeterd.
 • Jaargang 2004
 • In oktober 2004 heeft de CWG 18 leden.
 • Kerstmiddag c.q. nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden en partners van de CWG vanaf december 2004. Jaarlijkse traditie !!
 • Jaargang 2005
 • Op 7 april 2005 houdt de heer Ed v.d. Acker van de de Linux Vereniging Nederland een voordracht over het LINUX besturingssysteem Suse2
 • Op 4 mei 2005 krijgen we van het VSB Fonds – Midden Beemster de toezegging om € 1000.- te mogen besteden voor de aanschaf van een nieuwe computer om met “zwaardere” programma’s te kunnen werken.
 • Op 6 oktober 2005 start voor leden van de CWG de cursus fotobewerking met o.a. het programma Photoshop 7.0. De instructie wordt verzorgd door ons lid Cok Schorsij. De cursus loopt door t/m 2007.
 • Op 12 oktober 2005 krijgen we een presentatie over het teken- en ontwerp programma “ Autocad “. De voordracht wordt verzorgd door de heer Henk van Delft van het ROC – Almere.
 • Jaargang 2006
 • In maart 2006 krijgt de computerclub, het Gilde – Purmerend, een internet aansluiting. Deze aansluiting loopt via een draadloze verbinding (router).
 • Op 18 oktober 2006 geeft onze gesprekleidster Jenny Corbeek op radio Purmerend in het programma “Jong van Hart” informatie over onze Computer Werkgroep.
 • Op zaterdag 23 december 2006 verschijnt in de Waterland editie van het NH dagblad een artikel over onze CWG. Jenny Corbeek en Theo Vleeshhouwer ( lid van onze Technische Advies Commissie TAC ) zijn hiervoor geïnterviewd. Het levert een aantal reacties op van nieuwe leden. Ons ledental is hierdoor op 21 gekomen.
 • Jaargang 2007
 • Voorjaar 2007 komen we met de CWG met een eigen website op het World Wide Web. Voorheen hadden we een site bij Webregio. Onze webmasters houden onze website up to date. t.w.  http://cwg.gilde-purmerend.nl Ons e-mail adres is : cwgpurmerend.nl
 • Op 3 mei 2007 krijgen we een presentatie over het maken van “Netwerken” ( bekabeld en draadloos ) door de heer Eric Schoonderwalt.
 • Op 7 juli 2007 krijgen we een voordracht over het presentatieprogramma Power Point door mevrouw Tineke Abercrombie van de Computer Vereniging Waterland.
 • Jaargang 2009
 • Op donderdag 5 maart 2009 krijgen we een presentatie over het maken van een eenvoudige website met behulp van GEOCITIES door mevrouw Ria Buitenweg van de Computervereniging Waterland.
 • Jaargang 2010
 • Tijdens onze kerstmiddag op17-12-2010 ontstaat het idee om een sub werkgroep voor de dames van onze CWG op te richten.
 • Jaargang 2011
 • Vanaf maart 2011 komen nu een achttal dames bijeen o.l.v. Jenny Corbeek en krijgen instructie over het gebruik van o.a. Windows, mailen en internetten.
 • In september verhuizen we van het Nivon lokaal in het gebouw de Ark naar een lokaal in het wijkcentrum “de Trekschuit”. Via Clup Welzijn in Purmerend nemen we ook een optie op een lokaal in het wijkcentrum “de Triton”.
 • De cursus fotobewerking o.l.v. Cok Schorsij begint in oktober voor een achttal CWG leden. De bijeenkomsten lopen door t/m maart 2012.
 • Jaargang 2013 
 • Op 3 juli verhuizen we van de Trekschuit naar onze nieuwe huisvesting in de Triton. Donderdag 17 juli hebben we onze eerste bijeenkomst in de zaal "Vide"op het wijkplein Where.
 • In oktober 2013 staan we bij een reguliere bijeenkomst van de werkgroep stil bij ons 15 jarig jubileum.
 • Op vrijdag 20 december hebben we samen met de dames een feestelijke kerstmiddag in onze locatie in de Triton.
 • Eind december 2013 hebben we 19 leden. Dit jaar hebben 3 leden opgezegd en hebben 3 nieuwe leden zich aangemeld voor de CWG.
 • Jaargang 2014
 • Zaterdag 29 maart 2014 zijn afgevaardigden van de CWG aanwezig op het 20 jarig jubileum van het Gilde Purmerend in de Lutherse kerk. We tonen en promoten daar de werkzaamheden van onze werkgroep. Ons lid Kees de Jonge wordt voor zijn verdiensten voor het Gilde in het zonnetje gezet.
 • Leden van de werkgroep zijn actief bij de internetcafe's in de zorgcentra in Purmerend om ouderen te helpen bij computerproblemen en het gebruik van iPhone, iPad enz.
 • Op vrijdag 19 december houden we samen met onze partners de jaarlijkse kerstmiddag in onze locatie in de Triton. We nemen met grote dank afscheid van onze voorzitter Jenny Corbeek die per 01/01/15 haar lidmaatschap heeft opgezegd.
 • Eind december 2014 bestaat onze werkgroep uit 16 leden.
 • Jaargang 2015
 • Vanaf 2015 is Barry Lucas onze nieuwe voorzitter.
 • Op 2 maart zijn afgevaardigden van de CWG aanwezig op een gebruikers bijeenkomst van Clup Welzijn over een klanttevredenheidsonderzoek van deelnemers aan activiteiten in het Wijkplein.
 • 5 maart is er een interview met Angela Huygen van het Gezinsblad voor een artikel over de CWG in het blad "Waterland Welzijn" met het doel ledenwerving.
 • Mei/juni 2015 is er in de werkgroep behoefte aan een nieuwe laptop. Cok Schorsij invertariseert bij de leden de wensen en met die specificatie koopt hij met geld uit de clubkas voor € 649.- een nieuwe laptop.
 • Enkele CWG leden zijn betrokken bij het internetcafe voor senioren. Dit project heeft de derde prijs gewonnen in het lokaal Complement.
 • Op 17 december sluiten we het jaar af met een informele kerstbijeenkomst.
 • Jaargang 2016
 • Afgevaardigden van de CWG worden uitgenodigd om op 7 maart 2016 aanwezig te zijn op de jaarlijkse "gebruikersbijeenkomst" van Clup Welzijn. De leden van de werkgroep ontvangen later feedback over deze vergadering.
 • Medio oktober heeft onze webmaster Ron Booij een nieuwe CWG website ontwikkeld en instrueert onze leden bij elke bijeenkomst op het gebruik, het invullen en vooral het bijhouden van de site. Zie www.cwgpurmerend.nl
 • Een filmploeg komt op 1 december opnamen maken tijdens onze bijeenkomst. Het Gilde bestuur wil graag een film hebben over de activiteiten van alle werkgroepen.
 • Eind 2016 heeft de werkgroep 16 leden.
 • Onze voorzitter Barry heeft het jaarverslag 2016 van de CWG gemaakt t.b.v. het Gilde bestuur.
 • Jaargang 2017
 • Ons lid Ruud Wagter is 29 januari aan een ernstige ziekte overleden en wordt in onze bijeenkomst van 02/02 herdacht. 
 • Onze website is weer geoptimaliseerd. Onze leden communiceren nu uitsluitend via dit medium.
 • In een vergadering met het Gilde bestuur op 04/09 heeft Herman van der lelie verslag gedaan over onze werkgroep en heeft o.a. uitgelegd dat ons ledental helaas terugloopt.
 • Per september hebben we een verbeterd contract met Clup Welzijn over onze huisvesting in de Triton. We betalen nu € 20.40 per dagdeel.
 • Onze penningmeester Cees de Jonge is door een noodlottig ongeval op 30/09 overleden.  De L.T.C. Anonymus publiceert een in memoriam over onze Cees (klik hier om het in memoriam te lezen).
 • Op onze bijeenkomst van 05/10 wordt Cor van der Linden als nieuwe penningmeester benoemd.  
 • Tijdens de bijeenkomst in het Gilde cafe op zondag 22/10 is hun oud penningmeester Cees de jonge herdacht.
 • Jaargang 2018
 • Onze penningmeester presenteert in januari het financieel overzicht van de CWG en ook de begroting 2018
 • Ons lid Cor Schorsij neemt afscheid van de CWG maar blijft bestuurder bij het Gilde
 • Op 2 maart overlijdt ons gewaardeerde lid Theo Vleeshhouwer op 86 j. leeftijd.
 • Er wordt op onze website intern en ook extern steeds meer ingelogd. 
 • Leden van onze CWG houden op de werkbijeenkomsten presentaties over o.a. de programma's  One Drive, One Note, Creation tool en Photoshop.
 • De kosten van onze website worden door het Gilde bestuur betaald. Bij event. aanschaf van een nieuwe beamer kan dat bedrag bij het Gilde worden gedeclareerd.
 • We heten in de loop van 2018 twee nieuwe leden welkom. Eind 2018 heeft de CWG 13 leden.
 • Op de sluiting van de computercursus van het Gilde in de bibliotheek worden CWG flyers uitgedeeld t.b.v. ledenwerving.
 • t.g.v. ons 20 jarig bestaan hebben wij op 10 oktober een etentje voor onze leden en hun partners in het restaurant "De andere oever".
 • Op 20 december houden we onze gebruikelijke kerstbijeenkomst.
 • Jaargang 2019
 • In januari krijgen we een presentatie voor het verbeteren van het WiFi signaal d.m.v."Devoloplug".
 • In februari wordt besloten om met onze huidige beamer door te gaan. Met een projectiescherm krijgen we een scherper beeld.
 • Op 7 maart krijgen we een presentatie Power Point door Tineke Abercrombie.
 • Op 25 maart hebben we op uitnodiging van het gilde bestuur een Grieksbuffet bij restaurant Kriti t.g.v. het 25 jarig jubileum van het Gilde-Purmerend.
 • In april is ons aller Jenny Corbeek overleden. Jenny was jarenlang voorzitter van onze werkgroep.
 • In Juni krijgen we een demonstratie over het programma NPO start en NPO start plus.
 • In augustus wordt de subwerkgroep "Smalfilm" opgericht voor het digitaliseren van oude smalfilmopnamen.
 • De filmwerkgroep ontvangt een cinematografische restpartij van een donatie uit Moordrecht.
 • Clup Welzijn verhoogt de huur van onze locatie in de Triton met ingang van het nieuwe seizoen. Onze penningmeesster presenteert het financieel jaaroverzicht. De contributie voor 2020 wordt vastgesteld op €  42.50
 • In oktober houden we een voorstudie "quantum computing" ter voorbereiding voor ons bezoek aan IBM- Amsterdam op 10 oktober.
 • De updates 1903 en 1909 zijn binnengehaald en de verschillen worden toegelicht.
 • In november krijgen we een voordracht over het programma "One Drive" en in december krijgen we een presentatie over het maken van een website.
 • Op donderdag 19 december houden we onze jaarlijkse kerstbijeenkomst.
 • Eind december heeft onze werkgroep 12 leden.
 • Jaargang 2020